Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2023

Gösterim: 439

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının Ar-Ge Proje Çağrısı

B GRUBU AR-GE PROJE ÇAĞRISI

2023-B-01

 

Son Başvuru Tarihi: 17/05/2023 Saat 23.59.00 

 

Çağrı Amacı

 

Sağlık alanında özgün bilimsel bilgiler üreten ve problemlere çözüm getiren, katma değeri yüksek ticarileşme potansiyeli taşıyan ürün geliştirmeyi hedefleyen ve sağlık teknolojileri alanında stratejik öneme sahip Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

Çağrı Başvuru Alanları

 

Çağrı kapsamında aşağıdaki alanlar yönelik başvurular kabul edilecektir. 

 

 1. ·         Beyin Bilgisayar Ara yüzleri
 2. ·         Biyomalzeme
 3. ·         Biyoteknoloji
 4. ·         Doku Mühendisliği
 5. ·         Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp  (Direnç taşıma özelliğine sahip mikroorganizmalara yönelik Ar-Ge Projeleri)
 6. ·         Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar
 7. ·         Medikal Robotik
 8. ·         Nörobilim
 9. ·         Rehabilitasyon Teknolojileri
 10. ·         Tanı Kiti
 11. ·         Tıbbi Cihaz
 12. ·         Yapay Organ

 

Çağrı Özel Şartları

 

Projede Görev Alabilme Şartları Nelerdir?

 

-Kamu kurum ve kuruluşlarının en üst düzey yöneticileri, vekil ve yardımcıları (Rektör, Rektör Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı vb.), başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje yöneticisi/yürütücüsü olarak görev alamazlar.

-Proje başlama tarihinden sonra proje ekibinden herhangi birinin yukarıda sayılan görevlere gelmesi durumunda, göreve geldiği tarih itibariyle proje yöneticisi/yürütücüsü tarafından projedeki görevine son verilir ve durum TÜSEB’e yazılı olarak bildirilir. Bu kişinin proje yöneticisi/yürütücüsü olması durumunda önerilecek yeni proje yöneticisi/yürütücüsü hususu TÜSEB tarafından karara bağlanır.

-TÜSEB Değerlendirme Kurullarında (DK) veya değerlendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında görevli kişiler (panelist, moderatör, danışman vb.), görevli oldukları çağrı programı kapsamındaki projelerde herhangi bir görev alamazlar; ancak, diğer destek programları ve DK üyesi olarak görev almadıkları çağrı programları kapsamındaki projelerde görev alabilirler.

-Proje yöneticisi/yürütücüsünün Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekir. Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye’de bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yönetici/yürütücü veya araştırmacı olarak görev alabilir. Danışmanların projede görev alabilmesi için ikamet ve T.C. vatandaşı olma şartı aranmaz.  Yabancı uyruklu bir kişi projede “yurt dışı araştırmacı” ve/veya “yurt dışı danışman” olarak görev alabilir. Yabancı uyruklu yurt dışı araştırmacıların her türlü yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden proje yürütücüsü ve ilgili Kurum/Kuruluş sorumludur.

- Projede danışmanın görev alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır.

-Proje değerlendirme/izleme sürecinde görev alan kişi, değerlendirdiği/izlediği projede veya değerlendirdiği projenin yeniden önerilmesi durumunda önerilen projede görev alamaz.

- Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar. Ancak danışman olma kriterlerini sağlıyorlarsa, danışman olabilirler.

- Kamu veya özel bir kurum/kuruluş çalışanının, başka bir kurum/kuruluş tarafından yürütülen proje kapsamında araştırmacı veya danışman olarak yer alabilmesi için başvuru aşamasında bağlı olduğu kurum/kuruluşun en üst düzey yetkilisinden izin belgesi alması gerekir.

 

Başvuru Yapabilecek Kurum Kuruluş Kişiler

 

Türkiye’de yerleşik yükseköğretim kurumları (Devlet ve Vakıf Üniversiteleri), kamu kurum ve kuruluşları veya araştırma enstitüleri/merkezleri proje yürütücüsü kuruluş veya proje yöneticisi kuruluş olabilir.

 

Proje yöneticisi/yürütücüsünün aşağıdaki şartlara sahip olması gerekir:

Yükseköğretim Kurumu, araştırma enstitüleri/merkezleri ile eğitim ve araştırma hastanesi personeli olması durumunda en az doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olması,

 

Yükseköğretim kurumları dışındaki diğer Kamu kurum ve kuruluşu personelinin, proje konusu ile ilgili alanda en az 4 (dört) yıllık lisans mezunu olması gerekir.

 

Kamu kurum ve kuruluşları veya yükseköğretim kurumlarında yürütülecek projelerde, proje yöneticisi/yürütücüsünün söz konusu kurum ve kuruluşun kadrolu personeli olması gerekir. Kadrosu yükseköğretim kurumlarında olanların; 3/7/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun ile kurulan araştırma merkezlerinde, teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan kuruluşlarda veya Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamında görev yapmaları durumunda, proje yürütücüsü Kamu Kurum ve Kuruluşlarda kadrolu personel olması şartı aranmaz.

 

Vakıf yükseköğretim kurumlarında yürütülecek projelerde, proje yürütücüsünün yükseköğretim kurumunun tam zamanlı çalışanı olması gerekir.

 

Proje Bütçesi Üst Limiti: 1.500.000,00 (Bir Milyon Beş Yüz Bin ) TL

Proje Süresi: Proje süresi en fazla 24 aydır.

 

Çağrı Başvuru Dönemleri

 

2023-B 1. Dönem 17/03/2023 -17/05/2023

2023 B 2. Dönem 01/07/2023-01/08/2023

 

Başvuru Ekleri

 

1. Referanslar/Kaynaklar

2. Proje Personeli/Ekibinin Özgeçmişleri, Diğer Projeleri ve Güncel Yayınları

3 Türkiye’de İkamet Eden Yabancı Uyruklulara PTİ Ödenebileceğine Dair Onay Belgesi

4. Mevcutsa Fikri Hak Tescili (Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım vb.)

5. Belirtmek İstediğiniz Diğer Konular 

6.Varsa Bursiyer Öğrenci Belgesi (Lisans Bursiyeri İçin Ek Olarak Transkript De Talep Edilir)

7.Varsa Destek Mektubu

8.Bütçe Formu

 

 

BAŞVURU DOKÜMANLARI VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

⮚ Proje önerisi mevcut bilim veya teknolojideki eksiklikleri ve/veya problem(ler)i ortaya koymalı ve bu eksikliklerin giderilmesi veya problemlerin çözümüne yönelik özgün, yaratıcı ve yenilikçi öneriler sunmalıdır. Ayrıca ilgili bilim veya teknoloji alan(lar)ına kavramsal, kuramsal veya metodolojik olarak özgün katkılar sağlamalıdır

⮚ Projede uygulanacak yöntem(ler) ve araştırma tekniklerinin ilgili literatüre atıf yapılarak belirgin ve doğru olarak açıklanmış olması gerekmektedir. Uygulanacak yöntem(ler)in öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya uygun olmasının yanı sıra önerilen yöntemin, alternatif yöntemlere göre üstün olması beklenmektedir.

⮚ Projede öngörülen proje ana takvimi, iş-zaman planlaması, iş paketleri, her bir iş paketinin önem derecesi, projede hedeflenen çıktıların teknik gereksinimleri ve başarı ölçütlerinin uygulanabilir, ölçülebilir ve izlenebilir olmasının yanında projeyi olumsuz etkileyebilecek risklerin öngörülmüş, tanımlanmış olması ve projede önerilen yöntem(ler)le ilerleme kaydedilememesi durumunda uygulanacak alternatif yöntem(ler)in (B planı) projede öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya uygun olması gerekmektedir.

⮚ Projenin kapsadığı faaliyet ve disiplin(ler) dikkate alındığında nitelik ve nicelik yönünden yeterli ve uygun olan proje ekibinin iş ve görev dağılımı kişilerin yetkinlikleri ve iş paketleri dikkate alınarak doğru planlanmalıdır. Proje ekibinde yer alan yurt dışı araştırmacı (varsa), proje çalışmalarına katkı sağlayacak nitelikte olmalı ve yurt dışı araştırmacının yurt içindeki çalışma programının süresi ve sıklığının gerçekçi olması beklenmektedir.

⮚ Mevcut haliyle projeden bilimsel/akademik, ekonomik/ticari/sosyal, araştırmacı yetiştirilmesi, yeni projeler oluşturulması gibi çıktı ve sonuçların elde edilebilmesinin yanında bu çıktı ve sonuçların toplumsal sorunları çözme, ticarileştirilme, ilgili alanda ülkenin yurt dışına bağımlılığını azaltma ve/veya rekabet gücünü arttırma potansiyeli taşıması beklenmektedir.

⮚ Proje sürecinde elde edilecek çıktıların ve ulaşılacak sonuçların ilgili paydaşlar ve potansiyel kullanıcılara ulaştırılması ve yayılmasına yönelik öngörülen faaliyetlerin uygun ve yeterli seviyede olması gerekmektedir. 

⮚ Başvurunun geçerli sayılabilmesi için aşağıdaki belgelerin ıslak imzalı olarak aşağıda belirtilen sürelerde sunulması gerekmektedir.

 

·        Elektronik başvuru sonucunda proje başvuru sisteminden alınacak e-doküman çıktısı (Üniversiteler için rektör, kamu Ar-Ge birimleri için birimin bağlı olduğu üst düzey yönetici veya bu makamların yetki verdiği yardımcıları, tarafından imzalı belgeler),

·        Gerekli ise Yasal İzin Belgeleri,

·        Gerekli ise Etik Kurul İzin Belgesi (Etik Kurul Onay Belgesi ya da Etik Kurul Başvuru Formu proje destek kararından sonra ibraz edilebilir.)

·        Bursiyer(ler)e Ait Öğrenci Belgesi

 

⮚ Başvuru esnasında proforma fatura ibraz etmek zorunlu değildir. Proje önerisinin kabul olması durumunda proforma talep edilecektir.

Yukarıda belirtilen belgeler dışında gerekmeyen bir belge sunulması durumunda değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

⮚ Başvuru esnasında proforma fatura ibraz etmek zorunlu değildir. Proje önerisinin kabul olması durumunda proforma talep edilecektir.

.

Basılı ve ıslak imzalı belgeler için evrak sistemine son kabul tarihi, her başvuru döneminin son gününü takiben 15 gün olup belgelerin TÜSEB evrak sistemine ulaşmaması durumunda proje önerisi değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru tarihleri kapsamında başvuru sistemi üzerinden onaylanmayan (taslak aşamasında kalan) hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Yapılan tüm başvuruların değerlendirmesinde online sistemde olmayan hiçbir evrak değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

⮚ Hizmet alımı kalemi toplam bütçenin %30’undan fazla olamaz.

⮚ Önerilen proje bütçesi programın destek üst limiti olan 1.500.000,00 TL’yi aşmamalıdır.(PTİ ve Kurum hissesi Hariç) Proje bütçesi ile ilgili üst sınırlar için tıklayınız.

⮚ Önerilen projelerde PTİ üst limiti 6.000,00 TL’dir.

⮚ Projede yer alan tüm araştırmacıların aylık PTİ’lerinin toplamı 6.000 TL’yi geçemez.

⮚ Ar-Ge proje önerileri aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir.

 

(1) Özgün Değer

(2) Yöntem

(3) Proje Yönetimi

(4) Yaygın Etki

 

⮚ Başvurularınız ön değerlendirme aşamasında şekilsel (evrak, çağrı kapsamı, bilimsel alan vb.) olarak incelenecek olup, bu şartlara uymayan proje önerileri iade edilecektir.

 

İnceleyebileceğiniz bilgi dokümanları:

·        B Grubu Proje Çağrısına ilişkin mevzuat

·        2023 Yılı Üst Limitler Tablosu

 

Islak imzalı belgeler için posta adresi:

 

Alıcı: TÜSEB Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanlığı

Adres: TÜSEB Koşuyolu Yerleşkesi Koşuyolu Mahallesi, Koşuyolu Caddesi, No: 71 Kadıköy/İstanbul

Telefon: 02165472600

 

İrtibat Noktası

TÜSEB Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanlığı

basvuru@tuseb.gov.tr

 

Başvuru esnasındaki teknik sorularınız için

tbys@tuseb.gov.tr

 

Başvurular https://tbys.tuseb.gov.tr/ adresinde yer alan elektronik form doldurularak yapılacaktır.